همه رابطان روستاهای ایفا


صندوق ایفا

شهر: تهران

روستا: تهران

ایمیل: info@ifa-csr.org

شماره تماس:

تعداد طرح: 9

یلدا حکیمی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: yaldahakimi008@gmail.com

شماره تماس: 09364545179

تعداد طرح: 7

مرضیه پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: marziyeh.pahlavani@gmail.com

شماره تماس: 009135011848

تعداد طرح: 9

مهرداد شمس الدینی

شهر: کرمان

روستا: تمگران

ایمیل: 009136655768

شماره تماس: 009136655768

تعداد طرح: 4

علی اصغر سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: چارچاهی

ایمیل: 009038278972

شماره تماس: 009038278972

تعداد طرح: 3

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: mazraehyak@gmail.com

شماره تماس: 009169996870

تعداد طرح: 38

بهروز آباد

شهر: کرمان

روستا: چاه داد خدا

ایمیل: Behrooz.dadkhodaie@gmail.com

شماره تماس: 09136255540

تعداد طرح: 7

پروین بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: حیدرآباد

ایمیل: 009389334798

شماره تماس: 009389334798

تعداد طرح: 35

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 009169823552

شماره تماس: 009169823552

تعداد طرح: 2

عبدالحسن کرملا چعب

شهر: اهواز

روستا: بیت یدی

ایمیل: 009169438489

شماره تماس: 009169438489

تعداد طرح: 12

عبدالساده کعب

شهر: اهواز

روستا: بیت محارب

ایمیل: 009169973953

شماره تماس: 009169973953

تعداد طرح: 10

خسرو پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: محمدآباد کتکی

ایمیل: 009139406976

شماره تماس: 009139406976

تعداد طرح: 2

نادره توکلی

شهر:

روستا:

ایمیل: naderetavakoli@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 1

مسلم احمدیان

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009128950067

شماره تماس: 009128950067

تعداد طرح: 1

علیا لران

شهر: کرمان

روستا: بوئینگ

ایمیل: 009140991318

شماره تماس: 009140991318

تعداد طرح: 38

علی پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 009352190053

شماره تماس: 009352190053

تعداد طرح: 8

نسرین نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 009914965313

شماره تماس: 009914965313

تعداد طرح: 7

مینا احمدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 009353153158

شماره تماس: 009353153158

تعداد طرح: 2

محمود درزاده

شهر: نیکشهر

روستا: دسک

ایمیل: 009153463141

شماره تماس: 009153463141

تعداد طرح: 2

زینت بامری

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009139573693

شماره تماس: 009139573693

تعداد طرح: 2

یعقوب سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009138357518

شماره تماس: 009138357518

تعداد طرح: 1

عبدالوحید درزاده

شهر: نیکشهر

روستا: هیچان

ایمیل: 009154060072

شماره تماس: 009154060072

تعداد طرح: 2

عبدالغنی ایرانی

شهر: نیکشهر

روستا: هیچان

ایمیل: 009158454070

شماره تماس: 009158454070

تعداد طرح: 1

عبدالمجید بلوچی

شهر: نیکشهر

روستا: رود گل اندام

ایمیل: 009159981176

شماره تماس: 009159981176

تعداد طرح: 3

مریم بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: چاه بهمن

ایمیل: 009136503873

شماره تماس: 009136503873

تعداد طرح: 5

مسلم ناروئی

شهر: کرمان

روستا: چاه گمشاد

ایمیل: 009397360788

شماره تماس: 009397360788

تعداد طرح: 1

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: 09169996870

شماره تماس: 09169996870

تعداد طرح: 15

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 09169823552

شماره تماس: 09169823552

تعداد طرح: 2

محمود آزادی

شهر: سیستان و بلوچستان

روستا:

ایمیل: 09159914247

شماره تماس: 09159914247

تعداد طرح: 15

یعقوب سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09138357518

شماره تماس: 09138357518

تعداد طرح: 1

عبدالوحید درزاده

شهر: زاهدان

روستا:

ایمیل: 09154060072

شماره تماس: 09154060072

تعداد طرح: 6

مریم بامری زهکلوت

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09136503873

شماره تماس: 09136503873

تعداد طرح: 16

زینب بونگی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09162467607

شماره تماس: 09162467607

تعداد طرح: 2

یوسف شهریاری

شهر: رودبارجنوب_اسلام اباد

روستا:

ایمیل: 09114618794

شماره تماس: 09114618794

تعداد طرح: 12

مصطفی سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: کروچان

ایمیل: 09135790366

شماره تماس: 09135790366

تعداد طرح: 16

Afruz Mirani

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: afruz.mirani@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 2

ZAHRA ALAVI

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09195550822

شماره تماس: 09195550822

تعداد طرح: 1

عمار میر لاشاری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09158446031

شماره تماس: 09158446031

تعداد طرح: 6

ایوب پارسایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139480134

شماره تماس: 09139480134

تعداد طرح: 1

محمود بامری

شهر: کرمان

روستا: محمد آباد کتکی

ایمیل: 09138940661

شماره تماس: 09138940661

تعداد طرح: 4

فرزاد چاوران

شهر: آبدانان

روستا:

ایمیل: 09169469049

شماره تماس: 09169469049

تعداد طرح: 1

زینب اهورانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09339851525

شماره تماس: 09339851525

تعداد طرح: 6

موسی عیدان

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09307551233

شماره تماس: 09307551233

تعداد طرح: 4

محمدرضا محمدی فر

شهر:

روستا:

ایمیل: 09386203006

شماره تماس: 09386203006

تعداد طرح: 2

وحید بامری

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09306613447

شماره تماس: 09306613447

تعداد طرح: 2

نعیم بهزادی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09157510551

شماره تماس: 09157510551

تعداد طرح: 2

فریده سعیدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09931183547

شماره تماس: 09931183547

تعداد طرح: 3

پرویز کدخدامنش

شهر:

روستا:

ایمیل: 09103392298

شماره تماس: 09103392298

تعداد طرح: 2

اعظم حیاتی

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: hayati.azam@yahoo.com

شماره تماس: 09384249253

تعداد طرح: 1

زهرا بونگی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09162084628

شماره تماس: 09162084628

تعداد طرح: 1

صغری پیر حسینی چاه حسن

شهر:

روستا:

ایمیل: 09179661880

شماره تماس: 09179661880

تعداد طرح: 1

شیرزاد چاوران

شهر:

روستا:

ایمیل: 09187421480

شماره تماس: 09187421480

تعداد طرح: 1

صابر سجادی نیا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139879398

شماره تماس: 09139879398

تعداد طرح: 1

محمد سابقی‌نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09902569742

شماره تماس: 09902569742

تعداد طرح: 1

میثم پادیاب

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09162765788

شماره تماس: 09162765788

تعداد طرح: 1

محمدعلی پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09196605497

شماره تماس: 09196605497

تعداد طرح: 1

یسری اموری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09353595951

شماره تماس: 09353595951

تعداد طرح: 1

زینب پیرانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09184403304

شماره تماس: 09184403304

تعداد طرح: 1

افسانه پادیاب

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137626432

شماره تماس: 09137626432

تعداد طرح: 1

شهناز دامنی

شهر: جعفر اباد

روستا:

ایمیل: 09158385281

شماره تماس: 09158385281

تعداد طرح: 1

یدااله پورعلی زاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09156162421

شماره تماس: 09156162421

تعداد طرح: 1

عایشه آهورانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09362098608

شماره تماس: 09362098608

تعداد طرح: 1

هاجر حیدرزاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137622687

شماره تماس: 09137622687

تعداد طرح: 1

سارا مولایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09165367081

شماره تماس: 09165367081

تعداد طرح: 1

سمیه بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09389770984

شماره تماس: 09389770984

تعداد طرح: 1

زهرا پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09162752213

شماره تماس: 09162752213

تعداد طرح: 1

فاطمه نارویی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09014722314

شماره تماس: 09014722314

تعداد طرح: 1

جاسم سابکی بونگ

شهر:

روستا:

ایمیل: 09057108077

شماره تماس: 09057108077

تعداد طرح: 1

آمنه بچیری

شهر: اهواز

روستا:

ایمیل: 09217789432

شماره تماس: 09217789432

تعداد طرح: 1

فریده سعیدی

شهر: اهواز

روستا:

ایمیل: 09044476163

شماره تماس: 09044476163

تعداد طرح: 1

زینب بامری چاه شاهی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09162103628

شماره تماس: 09162103628

تعداد طرح: 1

علی بامری جاز

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09137629920

شماره تماس: 09137629920

تعداد طرح: 1

شریفه نرماشیری

شهر: زاهدان

روستا:

ایمیل: 09331890547

شماره تماس: 09331890547

تعداد طرح: 1

حسین هدایتی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09333755319

شماره تماس: 09333755319

تعداد طرح: 1

الهام رفیعی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09187463698

شماره تماس: 09187463698

تعداد طرح: 1

بانو نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09396188876

شماره تماس: 09396188876

تعداد طرح: 1

عبداللطیف سرفرازی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09035780740

شماره تماس: 09035780740

تعداد طرح: 1

آزیتا مولایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09910823343

شماره تماس: 09910823343

تعداد طرح: 1

منتظر خلیلی صالحی

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09167030254

شماره تماس: 09167030254

تعداد طرح: 1

مهدیم بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09054308057

شماره تماس: 09054308057

تعداد طرح: 1

عبدالرحمان نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09301693139

شماره تماس: 09301693139

تعداد طرح: 1

فرخنده دادخدایی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09136236687

شماره تماس: 09136236687

تعداد طرح: 1

مالک نظری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09184226815

شماره تماس: 09184226815

تعداد طرح: 1

عیسی روشنی زهکلوت

شهر:

روستا:

ایمیل: 09138419102

شماره تماس: 09138419102

تعداد طرح: 1

لیلا آمون

شهر:

روستا:

ایمیل: 09059559866

شماره تماس: 09059559866

تعداد طرح: 1

مختار بامری جاز

شهر:

روستا:

ایمیل: 09398906184

شماره تماس: 09398906184

تعداد طرح: 1

بهنام برخان

شهر:

روستا:

ایمیل: 09162734997

شماره تماس: 09162734997

تعداد طرح: 1

منصور بامری علی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09150457966

شماره تماس: 09150457966

تعداد طرح: 1

مهدی نائلی‌ پور

شهر:

روستا:

ایمیل: 09357943093

شماره تماس: 09357943093

تعداد طرح: 1

مجید شهنوری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09385174042

شماره تماس: 09385174042

تعداد طرح: 1

ماه خاتون دهمیری نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09926870053

شماره تماس: 09926870053

تعداد طرح: 1

سمیه حیدرزهی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09178635499

شماره تماس: 09178635499

تعداد طرح: 1

علی کدخدا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09159997354

شماره تماس: 09159997354

تعداد طرح: 1

مریم احمدی پور

شهر:

روستا:

ایمیل: 09933885417

شماره تماس: 09933885417

تعداد طرح: 1

درنا هلالی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09374574891

شماره تماس: 09374574891

تعداد طرح: 1

خدیجه کایدخورده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09189416831

شماره تماس: 09189416831

تعداد طرح: 1

حاتم نوری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09189425297

شماره تماس: 09189425297

تعداد طرح: 1

هاجر سابقی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09140516098

شماره تماس: 09140516098

تعداد طرح: 1

ابوذر سابکی فرد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09184662516

شماره تماس: 09184662516

تعداد طرح: 1

صابر دیمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137206913

شماره تماس: 09137206913

تعداد طرح: 1

فرشاد بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09379975947

شماره تماس: 09379975947

تعداد طرح: 1

چاوش شهریاری سابقی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137251431

شماره تماس: 09137251431

تعداد طرح: 1

لیلا بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09923393905

شماره تماس: 09923393905

تعداد طرح: 1

عمران حقیقی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09393949885

شماره تماس: 09393949885

تعداد طرح: 1

اسماعیل جارزاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09334171829

شماره تماس: 09334171829

تعداد طرح: 1

اکرم ظاهری عبده وند

شهر:

روستا:

ایمیل: 09136885375

شماره تماس: 09136885375

تعداد طرح: 1

جعفر قزلباش

شهر: ایلام

روستا:

ایمیل: 09188128963

شماره تماس: 09188128963

تعداد طرح: 1

فرزاد پارسا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09170393298

شماره تماس: 09170393298

تعداد طرح: 1

ابراهیم دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09130441465

شماره تماس: 09130441465

تعداد طرح: 1

صالح اسکندری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09135242703

شماره تماس: 09135242703

تعداد طرح: 1

یوسف دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09907857805

شماره تماس: 09907857805

تعداد طرح: 1

موسی دهمیری نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139496552

شماره تماس: 09139496552

تعداد طرح: 1

امید امیری جاز

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09140674656

شماره تماس: 09140674656

تعداد طرح: 1

علی بامری شیوا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09152897446

شماره تماس: 09152897446

تعداد طرح: 1

مصطفی سابقی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09930089602

شماره تماس: 09930089602

تعداد طرح: 1

سعید دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09945796143

شماره تماس: 09945796143

تعداد طرح: 1

پرویز نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09384683599

شماره تماس: 09384683599

تعداد طرح: 1

حسن بامری

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09137059289

شماره تماس: 09137059289

تعداد طرح: 1

زیبا رفیعی

شهر: ایلام

روستا:

ایمیل: 09304176367

شماره تماس: 09304176367

تعداد طرح: 1

عبدالرضا سعیدی

شهر: ایلام

روستا:

ایمیل: 09183433774

شماره تماس: 09183433774

تعداد طرح: 1

بهروز آباد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09022255540

شماره تماس: 09022255540

تعداد طرح: 1

نازنین سلیمانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09166082630

شماره تماس: 09166082630

تعداد طرح: 1

یونس همتی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09905952236

شماره تماس: 09905952236

تعداد طرح: 1

فرشته نظری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09905312673

شماره تماس: 09905312673

تعداد طرح: 1

محمد غلامی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09180611040

شماره تماس: 09180611040

تعداد طرح: 1

رضا مولائی راد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09167824798

شماره تماس: 09167824798

تعداد طرح: 1

اسدالله اعظمی

شهر: ایلام

روستا:

ایمیل: 09187436339

شماره تماس: 09187436339

تعداد طرح: 1

حمید اسدپور

شهر: ایلام

روستا:

ایمیل: 09186384579

شماره تماس: 09186384579

تعداد طرح: 1

سمیه باندرتک

شهر: خرمشهر

روستا:

ایمیل: 09302402833

شماره تماس: 09302402833

تعداد طرح: 1

صمد سلیمانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09183440989

شماره تماس: 09183440989

تعداد طرح: 1

ناهید عزتی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09198045319

شماره تماس: 09198045319

تعداد طرح: 1

مسلم احمدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09101756153

شماره تماس: 09101756153

تعداد طرح: 1

مرضیه بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09363295836

شماره تماس: 09363295836

تعداد طرح: 1

تورج علیرضایی

شهر: ایلام

روستا:

ایمیل: 09104476954

شماره تماس: 09104476954

تعداد طرح: 1

وحید چاوران

شهر:

روستا:

ایمیل: 09187472498

شماره تماس: 09187472498

تعداد طرح: 1

خیرالله محبی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09189895602

شماره تماس: 09189895602

تعداد طرح: 1

فرشید عزیزی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09188407252

شماره تماس: 09188407252

تعداد طرح: 1

شهربانو مولایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09168254406

شماره تماس: 09168254406

تعداد طرح: 1