رابطان روستاهای خوزستان


صندوق ایفا

شهر: تهران

روستا: تهران

ایمیل: info@ifa-csr.org

شماره تماس:

تعداد طرح: 9

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: mazraehyak@gmail.com

شماره تماس: 009169996870

تعداد طرح: 38

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 009169823552

شماره تماس: 009169823552

تعداد طرح: 2

عبدالحسن کرملا چعب

شهر: اهواز

روستا: بیت یدی

ایمیل: 009169438489

شماره تماس: 009169438489

تعداد طرح: 12

عبدالساده کعب

شهر: اهواز

روستا: بیت محارب

ایمیل: 009169973953

شماره تماس: 009169973953

تعداد طرح: 10

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: 09169996870

شماره تماس: 09169996870

تعداد طرح: 15

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 09169823552

شماره تماس: 09169823552

تعداد طرح: 2

موسی عیدان

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09307551233

شماره تماس: 09307551233

تعداد طرح: 4

محمدرضا محمدی فر

شهر:

روستا:

ایمیل: 09386203006

شماره تماس: 09386203006

تعداد طرح: 2

فریده سعیدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09931183547

شماره تماس: 09931183547

تعداد طرح: 3

یسری اموری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09353595951

شماره تماس: 09353595951

تعداد طرح: 1

سارا مولایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09165367081

شماره تماس: 09165367081

تعداد طرح: 1

سمیه بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09389770984

شماره تماس: 09389770984

تعداد طرح: 1

آمنه بچیری

شهر: اهواز

روستا:

ایمیل: 09217789432

شماره تماس: 09217789432

تعداد طرح: 1

فریده سعیدی

شهر: اهواز

روستا:

ایمیل: 09044476163

شماره تماس: 09044476163

تعداد طرح: 1

حسین هدایتی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09333755319

شماره تماس: 09333755319

تعداد طرح: 1

آزیتا مولایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09910823343

شماره تماس: 09910823343

تعداد طرح: 1

منتظر خلیلی صالحی

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09167030254

شماره تماس: 09167030254

تعداد طرح: 1

لیلا آمون

شهر:

روستا:

ایمیل: 09059559866

شماره تماس: 09059559866

تعداد طرح: 1

مهدی نائلی‌ پور

شهر:

روستا:

ایمیل: 09357943093

شماره تماس: 09357943093

تعداد طرح: 1

درنا هلالی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09374574891

شماره تماس: 09374574891

تعداد طرح: 1

اکرم ظاهری عبده وند

شهر:

روستا:

ایمیل: 09136885375

شماره تماس: 09136885375

تعداد طرح: 1

نازنین سلیمانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09166082630

شماره تماس: 09166082630

تعداد طرح: 1

رضا مولائی راد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09167824798

شماره تماس: 09167824798

تعداد طرح: 1

سمیه باندرتک

شهر: خرمشهر

روستا:

ایمیل: 09302402833

شماره تماس: 09302402833

تعداد طرح: 1

لیلا مرادی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09389092910

شماره تماس: 09389092910

تعداد طرح: 1

شهربانو مولایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09168254406

شماره تماس: 09168254406

تعداد طرح: 1