رابطان روستاهای کرمان


صندوق ایفا

شهر: تهران

روستا: تهران

ایمیل: info@ifa-csr.org

شماره تماس:

تعداد طرح: 9

یلدا حکیمی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: yaldahakimi008@gmail.com

شماره تماس: 09364545179

تعداد طرح: 7

مرضیه پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: marziyeh.pahlavani@gmail.com

شماره تماس: 009135011848

تعداد طرح: 9

مهرداد شمس الدینی

شهر: کرمان

روستا: تمگران

ایمیل: 009136655768

شماره تماس: 009136655768

تعداد طرح: 4

علی اصغر سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: چارچاهی

ایمیل: 009038278972

شماره تماس: 009038278972

تعداد طرح: 3

بهروز آباد

شهر: کرمان

روستا: چاه داد خدا

ایمیل: Behrooz.dadkhodaie@gmail.com

شماره تماس: 09136255540

تعداد طرح: 7

پروین بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: حیدرآباد

ایمیل: 009389334798

شماره تماس: 009389334798

تعداد طرح: 35

خسرو پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: محمدآباد کتکی

ایمیل: 009139406976

شماره تماس: 009139406976

تعداد طرح: 2

مسلم احمدیان

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009128950067

شماره تماس: 009128950067

تعداد طرح: 1

علیا لران

شهر: کرمان

روستا: بوئینگ

ایمیل: 009140991318

شماره تماس: 009140991318

تعداد طرح: 38

علی پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 009352190053

شماره تماس: 009352190053

تعداد طرح: 8

نسرین نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 009914965313

شماره تماس: 009914965313

تعداد طرح: 7

مینا احمدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 009353153158

شماره تماس: 009353153158

تعداد طرح: 2

زینت بامری

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009139573693

شماره تماس: 009139573693

تعداد طرح: 2

یعقوب سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009138357518

شماره تماس: 009138357518

تعداد طرح: 1

مریم بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: چاه بهمن

ایمیل: 009136503873

شماره تماس: 009136503873

تعداد طرح: 5

مسلم ناروئی

شهر: کرمان

روستا: چاه گمشاد

ایمیل: 009397360788

شماره تماس: 009397360788

تعداد طرح: 1

یعقوب سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09138357518

شماره تماس: 09138357518

تعداد طرح: 1

مریم بامری زهکلوت

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09136503873

شماره تماس: 09136503873

تعداد طرح: 16

زینب بونگی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09162467607

شماره تماس: 09162467607

تعداد طرح: 2

یوسف شهریاری

شهر: رودبارجنوب_اسلام اباد

روستا:

ایمیل: 09114618794

شماره تماس: 09114618794

تعداد طرح: 12

مصطفی سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: کروچان

ایمیل: 09135790366

شماره تماس: 09135790366

تعداد طرح: 16

Afruz Mirani

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: afruz.mirani@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 1

ایوب پارسایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139480134

شماره تماس: 09139480134

تعداد طرح: 1

محمود بامری

شهر: کرمان

روستا: محمد آباد کتکی

ایمیل: 09138940661

شماره تماس: 09138940661

تعداد طرح: 4

وحید بامری

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09306613447

شماره تماس: 09306613447

تعداد طرح: 2

نعیم بهزادی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09157510551

شماره تماس: 09157510551

تعداد طرح: 2

پرویز کدخدامنش

شهر:

روستا:

ایمیل: 09103392298

شماره تماس: 09103392298

تعداد طرح: 2

زهرا بونگی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09162084628

شماره تماس: 09162084628

تعداد طرح: 1

صغری پیر حسینی چاه حسن

شهر:

روستا:

ایمیل: 09179661880

شماره تماس: 09179661880

تعداد طرح: 1

صابر سجادی نیا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139879398

شماره تماس: 09139879398

تعداد طرح: 1

محمد سابقی‌نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09902569742

شماره تماس: 09902569742

تعداد طرح: 1

میثم پادیاب

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09162765788

شماره تماس: 09162765788

تعداد طرح: 1

محمدعلی پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09196605497

شماره تماس: 09196605497

تعداد طرح: 1

افسانه پادیاب

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137626432

شماره تماس: 09137626432

تعداد طرح: 1

یدااله پورعلی زاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09156162421

شماره تماس: 09156162421

تعداد طرح: 1

هاجر حیدرزاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137622687

شماره تماس: 09137622687

تعداد طرح: 1

زهرا پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09162752213

شماره تماس: 09162752213

تعداد طرح: 1

فاطمه نارویی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09014722314

شماره تماس: 09014722314

تعداد طرح: 1

جاسم سابکی بونگ

شهر:

روستا:

ایمیل: 09057108077

شماره تماس: 09057108077

تعداد طرح: 1

زینب بامری چاه شاهی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09162103628

شماره تماس: 09162103628

تعداد طرح: 1

علی بامری جاز

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09137629920

شماره تماس: 09137629920

تعداد طرح: 1

فرخنده دادخدایی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09136236687

شماره تماس: 09136236687

تعداد طرح: 1

عیسی روشنی زهکلوت

شهر:

روستا:

ایمیل: 09138419102

شماره تماس: 09138419102

تعداد طرح: 1

مختار بامری جاز

شهر:

روستا:

ایمیل: 09398906184

شماره تماس: 09398906184

تعداد طرح: 1

بهنام برخان

شهر:

روستا:

ایمیل: 09162734997

شماره تماس: 09162734997

تعداد طرح: 1

منصور بامری علی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09150457966

شماره تماس: 09150457966

تعداد طرح: 1

ماه خاتون دهمیری نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09926870053

شماره تماس: 09926870053

تعداد طرح: 1

سمیه حیدرزهی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09178635499

شماره تماس: 09178635499

تعداد طرح: 1

مریم احمدی پور

شهر:

روستا:

ایمیل: 09933885417

شماره تماس: 09933885417

تعداد طرح: 1

هاجر سابقی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09140516098

شماره تماس: 09140516098

تعداد طرح: 1

ابوذر سابکی فرد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09184662516

شماره تماس: 09184662516

تعداد طرح: 1

صابر دیمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137206913

شماره تماس: 09137206913

تعداد طرح: 1

فرشاد بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09379975947

شماره تماس: 09379975947

تعداد طرح: 1

چاوش شهریاری سابقی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09137251431

شماره تماس: 09137251431

تعداد طرح: 1

لیلا بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09923393905

شماره تماس: 09923393905

تعداد طرح: 1

عمران حقیقی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09393949885

شماره تماس: 09393949885

تعداد طرح: 1

اسماعیل جارزاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09334171829

شماره تماس: 09334171829

تعداد طرح: 1

فرزاد پارسا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09170393298

شماره تماس: 09170393298

تعداد طرح: 1

ابراهیم دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09130441465

شماره تماس: 09130441465

تعداد طرح: 1

صالح اسکندری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09135242703

شماره تماس: 09135242703

تعداد طرح: 1

یوسف دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09907857805

شماره تماس: 09907857805

تعداد طرح: 1

موسی دهمیری نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139496552

شماره تماس: 09139496552

تعداد طرح: 1

امید امیری جاز

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09140674656

شماره تماس: 09140674656

تعداد طرح: 1

علی بامری شیوا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09152897446

شماره تماس: 09152897446

تعداد طرح: 1

مصطفی سابقی نژاد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09930089602

شماره تماس: 09930089602

تعداد طرح: 1

سعید دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09945796143

شماره تماس: 09945796143

تعداد طرح: 1

حسن بامری

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09137059289

شماره تماس: 09137059289

تعداد طرح: 1

بهروز آباد

شهر:

روستا:

ایمیل: 09022255540

شماره تماس: 09022255540

تعداد طرح: 1

مرضیه بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09363295836

شماره تماس: 09363295836

تعداد طرح: 1

قباد بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09103415016

شماره تماس: 09103415016

تعداد طرح: 1

فرزاد دهمیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09136574220

شماره تماس: 09136574220

تعداد طرح: 1

رضا مهدی زاده

شهر:

روستا:

ایمیل: 09136340542

شماره تماس: 09136340542

تعداد طرح: 1

نسرین سرحدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139493558

شماره تماس: 09139493558

تعداد طرح: 1