رابطان روستاهای سیستان و بلوچستان


نادره توکلی

شهر:

روستا:

ایمیل: naderetavakoli@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 1

محمود درزاده

شهر: نیکشهر

روستا: دسک

ایمیل: 009153463141

شماره تماس: 009153463141

تعداد طرح: 2

عبدالوحید درزاده

شهر: نیکشهر

روستا: هیچان

ایمیل: 009154060072

شماره تماس: 009154060072

تعداد طرح: 2

عبدالغنی ایرانی

شهر: نیکشهر

روستا: هیچان

ایمیل: 009158454070

شماره تماس: 009158454070

تعداد طرح: 1

عبدالمجید بلوچی

شهر: نیکشهر

روستا: رود گل اندام

ایمیل: 009159981176

شماره تماس: 009159981176

تعداد طرح: 3

محمود آزادی

شهر: سیستان و بلوچستان

روستا:

ایمیل: 09159914247

شماره تماس: 09159914247

تعداد طرح: 15

عبدالوحید درزاده

شهر: زاهدان

روستا:

ایمیل: 09154060072

شماره تماس: 09154060072

تعداد طرح: 7

عمار میر لاشاری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09158446031

شماره تماس: 09158446031

تعداد طرح: 6

زینب اهورانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09339851525

شماره تماس: 09339851525

تعداد طرح: 6

شهناز دامنی

شهر: جعفر اباد

روستا:

ایمیل: 09158385281

شماره تماس: 09158385281

تعداد طرح: 1

عایشه آهورانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09362098608

شماره تماس: 09362098608

تعداد طرح: 1

شریفه نرماشیری

شهر: زاهدان

روستا:

ایمیل: 09331890547

شماره تماس: 09331890547

تعداد طرح: 1

بانو نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09396188876

شماره تماس: 09396188876

تعداد طرح: 1

عبداللطیف سرفرازی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09035780740

شماره تماس: 09035780740

تعداد طرح: 1

مهدیم بامری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09054308057

شماره تماس: 09054308057

تعداد طرح: 1

عبدالرحمان نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09301693139

شماره تماس: 09301693139

تعداد طرح: 1

مجید شهنوری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09385174042

شماره تماس: 09385174042

تعداد طرح: 1

علی کدخدا

شهر:

روستا:

ایمیل: 09159997354

شماره تماس: 09159997354

تعداد طرح: 1

پرویز نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09384683599

شماره تماس: 09384683599

تعداد طرح: 1

طیبه غلامیان

شهر:

روستا:

ایمیل: 09154190060

شماره تماس: 09154190060

تعداد طرح: 1