طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

مغازه برق‌کشی و لوله‌کشی

تجهیز مغازه برق‌کشی و لوله‌کشی توسط آقای منصور دادخدایی

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
126,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

126,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط حیات دادخدایی

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
102,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط فتحعلی علیپور

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
101,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط فهیمه خادمی

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
101,000,439 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط نوشین راهپیما

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
101,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای حمید جام گوهری ، ایشان را در جهت کشت کنجد در زمینشان یاری نمایید

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه داد خدا / کرمان
91,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

91,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپر مارکت

تجهیز سوپرمارکت توسط صغری دادخدازاده

بهروز آباد
★★★★★
★★★★★

چاه داد خدا / کرمان
103,500,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف