طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کاشت کلزا

کاشت کلزا توسط مجید زمانی

خسرو  پهلوانی
★★★★★
★★★★★

محمدآباد کتکی / کرمان
40,500,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

40,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت کلزا

کاشت کلزا توسط جمشید رضایی

خسرو  پهلوانی
★★★★★
★★★★★

محمدآباد کتکی / کرمان
60,500,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

60,500,000 ریال

هدف