طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کاشت ارزن

با حمایت از طرح یحیی دیمیری جوان و تلاشگر می توانید ایشان را در جهت کاشت ارزن یاری نمایید

مریم بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
71,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

71,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت ارزن

با حمایت خود از طرح آقای امیر اسکندری نژاد ایشان را در جهت کشت ارزن در زمینشان یاری نمایید

مریم بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
52,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

52,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت ارزن

با حمایت از طرح آقای حسین بامری ، این جوان پر انگیزه را در جهت کشت ارزن در زمینش یاری نمایید

مریم بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
77,551,146 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

77,550,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت کنجد

با حمایت خود از طرح میثم بامری، می توانید این جوان 20 ساله را در کشت کنجد امسالش یاری نمایید

مریم بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
57,040,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

57,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت کنجد

با حمایت خود از طرح آقای عیسی بامری می توانید ایشان را در جهت کشت کنجد در زمینش یاری نمایید

مریم بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
60,535,243 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

57,000,000 ریال

هدف