طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات خرازی

تاسیس اولین مغازه خرازی روستا توسط خانم زهرا پیری

مینا  احمدی
★★★★★
★★★★★

محمدآباد کتکی / کرمان
76,007,098 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

76,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خیاطی

راه اندازی طرح خیاطی توسط خانم فهیمه غزوی

مینا  احمدی
★★★★★
★★★★★

محمدآبادکتکی / کرمان
101,117,213 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

101,000,000 ریال

هدف