طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

ساخت جایگاه و خرید دام

تجهیز جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

149,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

149,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه اندازی مغازه پارچه فروشی و خیاطی

راه اندازی مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط خانم مریم بامری

101,009,422 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف