طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه چکن دوزی

راه اندازی کارگاه چکن دوزی توسط مریم احمدی پور

مریم  احمدی پور
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
182,010,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

181,000,000 ریال

هدف