طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید تراکتور مشارکتی

خرید تراکتور توسط علی بامری جاز، اسماعیل بامری جاز و قاسم بامری جاز

علی بامری جاز
★★★★★
★★★★★

کروچان / کرمان
601,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

601,000,000 ریال

هدف