درباره ایفا

 1. ایفا چیست بالا ↑

  بنیاد حمایت از توسعه پایدار مناطق محروم ایفا، بنیاد نیکوکاری و غیرانتفاعی است که با هدف توانمندسازی و ایجاد شغل در مناطق محروم و توسعه پایدار روستاها به شماره ثبت 45185 و شماره مجوز 9741311 (صادره از وزارت کشور) تأسیـس شده است.

  ما در ایفا بنا نداریم درد را برای هموطنمان با پرداخت کمک‌های مالی قابل تحمل‌تر کنیم. تلاش ما این است که با رویکردی اثرگذار، بلندمدت و گسترده، فقر را ریشه کن کنیم. هدف ایفا افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی‌ست که این امر را از طریق آموزش، مشاوره، اشتغال زایی و اجرای طرح‌های زیرساختی دنبال میکند. در ایفا جمع‌اوری اعانه و اهدا بلاعوض مبالغ مالی هرگز جایی ندارد. اعانه یک تسکین  موقت است، فرصت رشدی ایجاد نمیکند و چرخه‌ی فقر را از بین نمی‌برد.

   

  ارزش‌ها و باورهای ایفا

  معتقدیم که فقر، ناشی از نابرابری در دسترسی به فرصت ها است و استعدادهای افراد در نابرابری ها شکوفا نمی‌شود. ما باور داریم که: 

  همه زنده هستیم اما همه زندگی نمی‌کنیم.

  همه‌ رویا دارند، اما همه فرصت ندارند.

  روستاها وقتی از جمعیت خالی شوند، ویران می‌گردند. کمک کنیم که روستاها و در نتیجه ایرانمان به آبادی برسد.

  تمام تمرکز در تخصیص امکانات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در شهرهای بزرگ است، اما نباید فراموش کنیم که #ایران_روستا_هم_دارد.

   

  شروع ایفا از زبان موسس، سارا شاهرخی

  همیشه در سال‌های گذشته، هر وقت زمانی فراهم می‌شد  به طور داوطلبانه با تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد کار می‌کردم، ولی حدود 6 سال پیش با شرکتی درایران شروع به کار کردم که یک خیریه کوچک را تحت پوشش داشت و  حدود 70 کودک مادر سرپرست و بی سرپرست را حمایت می‌کرد.

  همیشه فکر می‌کردم خیریه‌ها در ایران بطور مفید و موثر از منابعشون استفاده نمی‌کنند و از لحاظ مدیریت جا برای پیشرفت و بهتر شدن وجود دارد. با همین نگاه در کنار کارم، کم کم  مسئولیت و مدیریت ایفا را داوطلبانه به عهده گرفتم. طی  حدود دو سال و نیم کارهای خیلی خوبی انجام دادیم. توانستیم هفتصد  کودک را تحت پوشش قرار دهیم، مدارس روستایی متعددی ساخته شد، 50 واحد مسکونی ساخته و در اختیار روستاییان قرار گرفت وکلی هم کارهای آموزشی انجام گرفت، هم برای مادران و هم برای کودکان، اما با تمام تلاش‌هایی که  برای توانمند سازی مدد جویان انجام می‌شد خروجی و نتیجه کار به هیچ عنوان برای شخص من راضی کننده نبود.

  متأسفانه سیستم پرداخت یارانه‌ها، مدد جویان را به شدت تنبل کرده بود و در کمال ناباوری  به جای تلاش بیشتر، توقع خود را در حد یارانه پایین می‌آورند و البته کمک‌های بهزیستی و مراکز مختلف هم به تعداد اعضای خانواده‌شان دریافت می‌کردند،  بعلاوه اکثر مددجویان در شهرها راه خیریه‌های گوناگون را یاد گرفته و کمک‌های متنوع از هر کدام می‌گرفتند، در نتیجه ایجاد روحیه کار و تلاش برای سوق آن‌ها به کارآفرینی عملاً کاری بسیار دشوار بود. در این مدت متوجه شدم که اغلب حاشیه نشینان شهرهای بزرگ و افرادی که در شهرها با مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی مواجهند، روستاییانی هستند که به دلیل نبودن امکانات در زادگاه خود و به امید زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کرده اند.  این تجربه باعث شد که به فکر حل مشکل از ریشه باشم. زمانیکه برای اولین بار وارد مناطق روستایی و محروم ایران شدم، مهمترین چیزی که جلب توجه میکرد این بود که روحیه کار و تلاش در افراد این مناطق بالاست اما متاسفانه فرصتی برای شکوفایی استعدادها و تحقق رویاهای خود ندارند. این شد که به فکر افتادم بنیادی را ایجاد کنم که به طور متمرکز برای روستاییان و در جهت توسعه پایدار این مناطق فعالیت کند.

   

  فعالیت های اصلی ایفا

  • ﻣﯿﮑﺮوﻓـﺎﯾﻨﺎﻧﺴﯿﻨﮓ (Microfinancing): ﺗﺎﻣﯿﻦ و آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
  • ﻋﻤﺮاﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ: ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺑﻪ  بالا رفتن درآﻣـﺪ ورﻓـﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  • آﻣﻮزش، مشاوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی: آﻣﻮزشﻫﺎ و مشاوره های ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در روستاها

   


 2. ایفا کجاها کار می‌کند؟ بالا ↑

  ایفا و کمک به آبادی روستاها 

  درصد بیشماری از خانواده‌های ساکن در شهرها که در حال حاضر با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، همان روستانشینان و ساکنین مناطق محرومی بودند که در جستجوی امکانات و زندگی بهتر، از روستاها به شهرها و یا حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند و در نهایت تبعات این مهاجرت، کل جامعه را نیز درگیر کرده است.

   

  چرا مشکل را از ریشه حل نکنیم؟

  چرا اجازه دهیم یک فرد روستایی دچار مشکلاتی شود که چاره‌ای جز مهاجرت پیش رویش نباشد؟
  چرا همان‌جا تا هنوز دچار آسیب نشده است به کمک نرویم؟

  وظیفه انسانی همه ماست که از نیازمندان دستگیری کنیم، هر کسی به طریقی. ترجیح ایفا این است که در مناطقی کار شود که حتی اگر مردمش  بخواهند و شبانه روز تلاش کنند، آن‌قدر دورند که  صدایشان به هیچ کجا نخواهد رسید. مردم  در روستاها و مناطق محروم مانند نیازمندان شهری دسترسی به خیرین، سازمان‌های دولتی و غیردولتی ندارند و این یعنی انتهای  محرومیت، یعنی انتهای نابرابری و بی‌عدالتی.

   

  تبعات خالی شدن روستاها و حاشیه نشینی شهرها

  1. نابودی نظام کشاورزی و تامین غذا
  2. ایجاد بحران زیست محیطی و بیابان زایی
  3. از بین رفتن سنت ها، میراث‌ها و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی
  4. کاهش امنیت مرزها

   

  «ریشه بسیاری از مشکلات و عقب ماندگی ها مانند فقر گسترده، نابرابری در رشد، بیکاری فزاینده و ... در توسعه نیافتن و خالی شدن روستاهاست.»

   

  علل عدم توسعه روستاها چیست؟

  1. دولتی بودن برنامه‌های ضد فقر
  2. مقطعی بودن برنامه‌های ضد فقر
  3. پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید در روستاها
  4. عدم دسترسی به آموزش، تکنولوژی مدرن و نیروی متخصص
  5. عدم دسترسی به بازار سرمایه
  6. کویرزایی، فرسایش و تخریب زمین‌های کشاورزی و منابع آب
  7. نابرابری و نبود عدالت محوری
  8. عدم خلق زنجیره ارزش

   

  چرا برنامه‌های دولت در کاهش فقر و توسعه روستاها ناکارآمد بوده است؟

  • غلبه رویکرد و نگاه عمرانی به توسعه پایدار روستایی و کمک به مناطق محروم و عدم توجه به تولید و اشتغال‌زایی
  • کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناختی از روستا
  • نبود برنامه‌های هدفمند برای توسعه روستاها
  • عدم تخصیص منابع کافی و مدیریت ناموثر منابع تخصیص داده شده
  • نیمه کاره رها شدن طرح‌ها، مخصوصاً با پایان دوره‌های چهار ساله دولت
  • نبود انگیزه و مهارت لازم در بین ماموران و سازمان‌های دولتی برای ایجاد تحولات اجتماعی، اقتصادی و اعتماد سازی

   

  نقش سازمان‌های مردم نهاد در جهت توسعه روستاها چیست؟

  • سازمان‌های مردم نهاد با هدف کمک به مناطق محروم و ایجاد ارتباط موثر با روستاییان، صمیمیت، اعتماد و مشارکت آن‌ها را جلب می‌نمایند. مشارکت روستاییان لازمه توسعه است.
  • سازمان‌های مردم نهاد به سرمایه‌های اجتماعی و مردمی دسترسی دارند.
  • سازمان‌های مردم نهاد روش و پروسه اجرای برنامه به اندازه نتیجه برایشان اهمیت دارد و به فکر تبلیغ و افزایش مقبولیت اجتماعی نیستند.
  • سازمان‌های مردم نهاد در کنار دولت، مدیریت و پیگیری موثر به همراه مشارکت روستاییان را سبب می‌شوند.
  • سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش تسهیل گر را بین دولت و مردم مناطق محروم و روستاها ایفا کنند. از یک طرف در ایجاد اعتماد بین روستاییان نقش داشته باشند و از طرف دیگر پیگیر درخواست‌ها و حقوق آن‌ها از دولت و ارگان‌های دولتی شوند.

  "بنابراین هم‌افزایی و مشارکت گروه‌های مردمی، خیرین و نهادهای دولتی و حکومتی می‌تواند بهترین راه حل اجرای موفق و پایدار طرح‌های توسعه روستاها، فقر زدایی و کمک به مناطق محروم است."

   


 3. ایفا چگونه کار می‌کند؟ بالا ↑

  1. تحقیقات و انتخاب اولیه روستا
  2. ﺑﺎزدﯾﺪ  ﻣﯿﺪاﻧﯽ از روﺳـﺘﺎ جهت شناسايي، ظرفيت سنجي و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ روﺳـﺘﺎ
  3.  ﺗﺎﯾﯿـﺪ روﺳـﺘﺎ
  4. ﺗﺴﻬـﯿﻠﮕﺮی در روﺳـﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ روﺳـﺘﺎﻳﻴﺎن
  5. اﻧﺘﺨﺎب راﺑﻂ در روستا و اﻧﻌﻘﺎد قرارداد
  6. آﻣـﻮزش رابط 
  7. ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در روستا
  8. اﺧﺬ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره
  9. ارزﻳـﺎﺑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻛﺎرآﻓـﺮﻳﻨﯽ؛ ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد کسب و کار درﻳﺎﻓﺖ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن حمایت مالی
  10. ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﭙﺎ:
   1. در سطح فقر و یا توسعه یافتگی ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
   2. در سطح فقر و یا توسعه یافتگی ﮐﻞ روﺳـﺘﺎ

   


 4. ایفا چگونه وام می‌دهد؟ بالا ↑

  اقدامات بنیاد با هدف کمک به مناطق محروم در هر روستا با پژوهش و ظرفیت سنجی آغاز می‌شود. متخصصان این حوزه به صوت پروژه‌ای یا داوطلبانه در تحقیق میدانی، ظرفیت‌های روستا را می‌سنجند و پس از انتخاب رابط و ارائه اموزشهای شغلی به رابط و کارآفرینان روستا، درخواست های انها را جهت اعطای منابع مالی خرد در گامهای زیر ارزیابی و پرداخت میکنند:

  1. اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ حمایت مالی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﻪ راﺑﻂ روﺳـﺘﺎ
  2. بررسی اولیه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ روﺳـﺘﺎ
  3. ارزﻳﺎﺑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ارائه مشاوره ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ اﻳفا
  4. تصمیم گیری در خصوص تایید و یا رد طرح در کمیته ارزیابی ایفا
  5. درصورت تایید، اخذ مستندات ضمانت از درخواست کننده و ایجاد ﻛﻤﭙﻴﻦ طرح ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ
  6. ﺗﺎﻣﻴﻦ مالی جمعي مبلغ مورد نیاز طرح و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
  7. ﭘﻴﮕﻴﺮی راه اﻧﺪازی و ﻋﻤﻠﻜﺮد ماهانه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
  8. ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  اﻗﺴﺎط
  9. ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﻗﺴﺎط ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ کمپین ها

  روستاییان عزیز پس از دریافت منابع مالی در قالب وام، بعد از دوران تنفس که با توجه به ماهیت درآمدزایی کسب و کار آنها تعیین میشود، شروع به بازپرداخت اقساط خود میکنند. مبالغ بازپرداخت شده به صورت اعتبار در حساب کاربری حامیان آن طرح (وام دهدنگان) قرارداده میشود. حامیان عزیز یک ماه زمان دارند تا این مبالغ را مجددا د راختیار طرح جدید بگذارند و درصورتی که در این یکماه به طرح جدید تخصیص نیابد، این مبالغ به حساب صندوق ایفا منتقل میشود و ما از طرف شما آن را در اختیار طرحهای ذیگر قرار میدهیم.

   

  ویژگی‌های منابع مالی خرد ایفا چیست؟

  باتوجه به بررسی ها و مطالعاتی که در انواع سیستم های میکروفاینانس در دنیا داشتیم، متوجه شدیم که سیستم های موفق میکروفاینانس دارای یک سری ویژگی های مهم و حیاتی هستند. بر همین اساس ما نیز سعی کرده ایم با استفاده از تجارب موفق در دنیا و در نظر گرفتن ویژگی های خاص روستاییان ایرانی، سیستمی را با مشخصات زیر پیاده سازی کنیم که بتواند بیشتری اثرگذاری را داشته باشد:

  1. اعطای منابع مالی بدون دریافت سود
  2. انعطاف در زمان‌بندی بازپرداخت با درنظر گرفتن ماهيت كسب و كار
  3. اخذ ضمانت‌ها و وثایق متناسب با توان کارآفرینان
  4. برقراری ارتباط نزدیک با کارآفرینان از طریق رابطین در روستاها
  5. ارائه آموزش‌های  تخصصی و عمومی شغلی و مهارت‌های کسب و کار به دریافت کنندگان حمایت مالی (شامل مواردی مانند تهیه طرح توجیهی، بازاریابی محصولات، حسابداری، موارد حقوقی و ...)
  6. ارائه مشاوره های شغلی به کارآفرینان روستایی
  7. تسهیلگری در خصوص دسترسی به بازارهای فروش.

   


 5. اعضای ایفا بالا ↑

  اعضای تیم اجرایی

  سارا شاهرخی

  موسس و رییس هیات مدیره

  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

  داوطلب

   

  مهشید محسنی

  کارشناس حسابداری

  کارشناسی حسابداری

  پرسنل پاره وقت

  اعضای تیم ارزیابی درخواستهای کارآفرینی

  یلدا حکیمی

  کارشناس ارزیابی

  دانشجوی مهندسی صنایع

  پرسنل پاره وقت

   

  منا کمالی

  کارشناس ارزیابی

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  داوطلب

   

   

  لاله عباسی

   ارتباط با رابطین و نظارت بر راه اندازی و عملکرد طرح ها

  دانشجوی ارشد مهندسی شهرسازی

  داوطلب

  اعضای تیم تحقیقات و پیگیری امور روستاها

  مقداد جلال ابادی

  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژی

  داوطلب

   

  اشکان چراجی

  کارشناسی زمین شناسی

  داوطلب

   

  شیما شکرپور

  کارشناسی کامپیوتر

  داوطلب

   

  سارا بیگدلی

  کارشناسی ارشد معماری انرژی

  داوطلب

  اعضای تیم فرهنگی و هنری

  نیما شبقره

  عکاس و فیلمبردار

  دیپلم گرافیک

  داوطلب

   

  سمانه رضایی

  گرافیست

  کارشناسی انیمیشن

  داوطلب

   

  ماهان غضنفری

  گرافیست

  کارشناسی معماری

  همکاری ساعتی

   

  ریحانه امتنانی

  امور فرهنگی

  کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

  داوطلب

   

  اعضای تیم برگزاری ایونت

   

  میترا محلوجی

  فوق دیپلم منشیگری

  داوطلب

   

  ایمان مهرزاد

  دیپلم

  داوطلب

   

  سینا افتخاری

  کارشناسی ارشد عمران

  داوطلب

   


 6. حامیان بالا ↑


 7. سوالات متداول بالا ↑

  آیا ایفا از مبالغ واریزی برای طرح ها مبلغی را به عنوان کارمزد کسر مینماید؟

  ایفا مبلغی را به عنوان کارمزد از حمایت های صورت گرفته توسط کاربران کسر نمی نماید  و 100% مبالغ جهت حمایت از طرح انتخابی هزینه میگردد. اما در پیش فاکتور صادر شده جهت پرداخت، گزینه ای جهت اعطای مبلغی برای تامین هزینه های عملیاتی و توسعه ای ایفا وجود دارد که در صورت عدم تمایل به پرداخت این مبلغ میتوانید آن را از پیش فاکتور حذف نمایید.

   

  منابع درآمدی ایفا از کجاست؟

  1. حمایت کاربران در سایت در بخش حمایت از طرح تحت عنوان "حمایت شما از ایفا" که به صورت اختیاری میباشد.
  2. حامیان حقیقی و حقوقی ایفا که هزینه های عملیاتی را تامین میکنند.
  3. برگزاری ایونت.

  طرح های کارآفرینی روستایی در ایفا چگونه شناسایی، ارزیابی و تامین مالی میشوند؟

  1. انتخاب رابط در هر روستا
  2. ارائهآموزشهای کارآفرینی روستایی
  3. شناسایی کارآفرینان روستایی
  4. ارائه فرم درخواست منابع مالی توسط کارآفرینان روستا به رابط
  5. ارزیابی و تایید اولیه درخواست توسط رابط
  6. ارزیابی تفصیلی طرح توسط تیم اجرایی ایفا از چهار منظر:
   1. توانایی و اعتبار درخواست کننده
   2. قابلیت اجرای طرح
   3. بازار فروش محصولات طرح
   4. سودآوری طرح
  7. ارائه طرح در کمیته ارزیابی جهت رد و یا پذیرش
  8. دریافت مدارک ضمانت شامل توافقنامه و چک یا سفته از درخواست کننده در صورت تایید طرح
  9. ایجاد کمپین طرح در وبسایت و تامین مالی آن
  10. پرداخت مبلغ مالی تامین شده به درخواست کننده

   

  رابطین روستاها چه افرادی هستند؟

  ایفا جهت شناسایی و ارزیابی طرح های کارآفرینی در روستاهای ایران، در هر روستا فردی را به عنوان رابط روستا انتخاب مینماید. رابط فردی باسواد، دارای روحیه دیگرخواهی و آشنا به فرصت های شغلی و دغدغه های روستا میباشد. این فرد توسط تیم ایفا آموزشهای لازم را در خصوص مهارت های کسب و کار و ارزیابی طرح های کارآفرینی دریافت میکند تا بتواند به عنوان نیروی محلی، ایفا را درارزیابی هر چه بهتر و دقیق تر طرح ها یاری رساند.

   

  سهم رابطین روستا که در هزینه های طرح های کارآفرینی لحاظ شده است چیست؟

  از انجاییکه بدلیل صرفه جویی در هزینه ها و همچنین بررسی دقیق تر طرح ها از کمک رابطین روستاها استفاده کرده ایم، بابت هزینه هایی که آموزش، بررسی، پیگری درخواست های تامین مالی کارآفرینی برای آنها دارد، وجهی را پرداخت میکنیم که درواقع به این وسیله کارآفرینی هم برای آنها صورت گرفته و انگیزه ادامه فعالیت و همکاری را خواهند داشت.

   

  ویژگی های اصلی منابع مالی کارآفرینی ایفا چیست؟

  باتوجه به بررسی ها و مطالعاتی که در انواع سیستم های میکروفاینانس در دنیا داشتیم، متوجه شدیم که سیستم های موفق میکروفاینانس دارای یک سری ویژگی های مهم و حیاتی هستند. بر همین اساس ما نیز سعی کرده ایم با استفاده از تجارب موفق در دنیا سیستمی را با ویژگی های زیر پیاده سازی کنیم که بتواند بیشتری اثرگذاری را داشته باشد:

  1. اعطای منابع مالی بدون دریافت سود
  2. انعطاف در زمان‌بندی بازپرداخت با درنظر گرفتن ماهيت كسب و كار
  3. اخذ ضمانت‌ها و وثایق متناسب با توان کارآفرینان
  4. برقراری ارتباط نزدیک با کارآفرینان از طریق رابطین در روستاها
  5. ارائه آموزش‌های عمومی شغلی و مهارت‌های کسب و کار به دریافت کنندگان حمایت مالی (شامل مواردی مانند تهیه طرح توجیهی، بازاریابی محصولات، حسابداری، موارد حقوقی و ...)
  6. ارائه آموزش ها و مهارت های تخصصی کسب و کار به کارآفرینان در صورت نیاز
  7. ارائه مشاوره های شغلی به کارآفرینان روستایی
  8. تسهیلگری در خصوص دسترسی به بازارهای فروش.

   

  ضمانت بازپرداخت منابع مالی کارآفرینی توسط دریافت کننده حمایت به چه صورت است؟

  ایفا به عنوان یک سازمان مردم نهاد بازپرداخت مبالغ اهدایی بابت تامین مالی کارآفرینی را تضمین نمی نماید اما با در نظر گرفتن راهکارهای زیر تلاش خود را مبنی بر حداکثرسازی نرخ بازگشت منابع مالی مینماید:

  1. دریافت گزارش ماهانه از عملکرد کسب و کار دریافت کنندگان حمایت مالی و ارائه مشاوره به آنها درصورتی که به مشکل در کسب و کار خود بربخورند.
  2. معرفی یک یا چند نفر بسته به مبلغ حمایت و اعتبار درخواست کننده به عنوان ضامن توسط درخواست کننده،
  3. انعقاد توافق نامه تامین مالی کارآفرینی بین درخواست کننده و ایفا، با امضای ضامنین،
  4. اخذ چک و یا سفته به مبلغ پرداختی و با پشت نویسی ضامنین،
  5. در نظر گرفتن امتیاز اعتباری برای هر روستا جهت تعیین محدوده منابع مالی آتی برای آن روستا،
  6. در نظر گرفتن جریمه برای اقساط بازپرداخت نشده،
  7. قطع همکاری با روستا و عدم تخصیص حمایت مالی جدید تا زمان تعیین تکلیف اقساط بازپرداخت نشده.

   

  دوران بازپرداخت حمایت های مالی کارآفرینی ایفا به چه صورت است؟

  حداکثر دوران تنفس برای حمایت های مالی 6 ماه و دوران بازپرداخت این منابع به طور متوسط دو سال در نظر گرفته شده است.

   

  مبالغ بازپرداخت شده طرح های کارآفرینی موفق چه اتفاقی میفتد؟

  کلیه بازپرداخت های طرح های کارآفرینی موفق در حساب کاربری حمایت کننده طرح در قالب اعتبار تجمیع میشود و این امکان را به فرد میدهد که آن ها را جهت حمایت از سایر طرح های فعال در وبسایت صرف کند. درصورتی که ظرف یک ماه این مبالغ توسط فرد به طرح های موجود تخصیص نیابد، مبالغ به صندوق ایفا واریز شده و توسط این صندوق به طرح های با اولیت بالا تخصیص می یابد.

   

  صندوق ایفا چیست؟

  درصورتی که فردی تمایل به حمایت مالی از یک طرح خاص را نداشته باشد، میتواند با اهدا به صندوق ایفا این وظیفه را به ایفا محول سازد تا ایفا از طرف ایشان حمایت های مورد نیاز برای طرح های با اولویت بیشتر را انجام دهد. این طرح ها شامل تامین مالی کارآفرینی، توسعه زیرساخت ها، ارائه آموزش های عمومی و تخصصی کسب و کار و ارائه مشاوره به کارآفرینان روستایی و .... میباشد.

   

  اطلاع رسانی به حمایت کنندگان از طرح ها چگونه است؟

  کلیه رخدادهای مربوط به طرح های مورد حمایت هر فرد در حساب کاربری نشان داده میشود و توسط پیامک و یا ایمیل اطلاع رسانی میگردد. به منظور دریافت اطلاع رسانی ها، اطلاعات خود در حساب کاربری را تکمیل نمایید.

   

  درصورتی که مبلغ کمپین طرحی به طور کامل در مدت زمان مشخص طرح جمع آوری نشود چه اتفاقی میفتد؟

  درصورتی که مبالغ اهدایی توسط حامیان برای طرحی در مدت زمان معین تامین نشودف کمپین به طور اتوماتیک 14 روز تمدید میگردد. درصورت عدم تامین در مدت زمان تمدید شده، مبلغ باقی مانده توسط مبالغ اهدایی به صندوق ایفا تامین میشود.

   

  چگونه میتوان از خارج از ایران از طرح ها حمایت کرد؟

  درصورتی که دسترسی به پرداخت اینترنتی با کارت بانک های ایرانی را دارید، میتوانید از طریق آدرس ایمیل خود در وبسایت عضو شوید و حمایت خود را انجام دهید. در آینده ای نزدیک راهکارهای بیشتری جهت اخذ مشارکت حامیان در خارج از کشور پیشنهاد ارائه خواهیم کرد.

   

  آیا میتوان به طور مستقیم از بنیاد ایفا درخواست حمایت مالی کرد؟

  در حال حاضر افراد متقاضی حمایت مالی کارآفرینی تنها از طریق رابطین منطقه ای میتوانند درخواست خود را برای ایفا ارسال کنند و امکان ارائه طرح به ایفا جهت دریافت حمایت مالی به طور مستقیم وجود ندارد. علت این امر نیز آن است که ایفا در هر منطقه قبل از شروع اعطای حمایت مالی تحقیقات گسترده ای در منطقه انجام میدهد و همچنین آموزشهای لازم را ارائه میدهد. در صفحه اصلی سایت میتوانید ببینید که ایفا چگونه کار میکند.

  درصورتی که میخواهید به عنوان رابط روستا با ایفا همکاری کنید درخواست خود را در بخش همکاری با ایفا به عنوان رابط برای ما ارسال کنید.

  درصورتی که میخواهید طرحی برای ایفا ارسال کنید در صفحه رابطین روستا وارد شوید و درصورتی که رابطی در منطقه شما میباشد با ایشان ارتباط برقرار کنید.

  در آینده راههای بیشتری جهت ارائه درخواست حمایت مالی به ایفا فراهم خواهیم کرد.

   

  چگونه میتوان رابط ایفا شد؟

  میتوانید از بخش همکاری با ایفا، قسمت همکاری به عنوان رابط روستا، اطلاعات و مشخصات خود را برای ما ارسال کنید. درصورتی امکان فعالیت در آن منطقه وجود داشته باشد کارشناسان ایفا به شما تماس خواهند گرفت.

   

  چگونه میتوان از نتیجه حمایت خود از یک طرح کارآفرینی آگاه شوید؟

  بعد از تامین مالی هر کمپین، چگونگی هزینه کرد مبالغ اعطایی به مجری طرح توسط کارشناسان ایفا پبگیری میشود. مستندات مربوط به راه اندازی طرح در صفحه کمپین همان طرح و در بخش گزارش بارگذاری میشود. همچنین گزارش های دوره ای که از عملکرد کسب و کار طرح ها توسط تیم ایفا اخذ میشود، در همین بخش بارگذاری میشود. بارگذاری اطلاعات در این بخش توسط ایمیل به حامیانی که از آن طرح حمایت کرده اند اطلاع رسانی میشود. جهت دریافت این اطلاع رسانی ها لطفا اطلاعات ایمیل خود را در حساب کاربری تکمیل نمایید.

  ارزش های پیشنهادی ایفا به دریافت کنندگان منابع مالی کارآفرینی چیست؟

  1. ایجاد امکان دسترسی به تامین مالی ارزان  و منعطف
  2. ارائه مشاوره و آموزش به کارآفرینان روستایی در زمینه مهارت های تخصصی و عمومی کسب و کار شامل تهیه طرح توجیهی، بازاریابی محصولات، امور حسابداری، امور حقوقی و ...
  3. حفظ عزت نفس افراد كه با آنها مانند يك كارافرين برخورد ميشود نه یک نيازمند

   

  ارزش های پیشنهادی ایفا به حمایت گنندگان چیست؟

  1. امکان اعطای منابع مالی کارافرینی بجای اهدای اعانه که به جاي مسكن بودن كمك، منجر به اثرگذاری پایدارتر و گسترده تر نقدینگی می شود.
  2. امکان اعطای منابع مالی کارافرینی به فرد دیگر پس از بازپرداخت درخواست های قبلی و در نتیجه چند برابر کردن اثرگذاری منابع با گردش چندباره آن.
  3. امکان ایجاد شغل و درآمد (یا کاهش هزینه ها) برای هموطنانی که در دورترین و محروم ترین نقاط ایران زندگی می کنند با کمک تکنولوژی و با پرداخت مبالغ هرچند اندک
  4. حمایت کنندگان در ایفا، میتوانند خودشان انتخاب ‌کنند که در داستان خوداتکایی و تغییر زندگی کدام فرد و خانواده نقش آفرینی کنند و نتایج و اثرگذاری ان ها را با اشتياق  بيشتر دنبال كنند.
  5. کاهش هزینه های عملیاتی بنیاد ایفا با کمک تکنولوژی که منجر به اثرگذاری هر چه بیشتر مبالغ اهدایی حمایت کنندگان میگردد.