قرض کنید

در حال حاضر افراد متقاضی حمایت مالی کارآفرینی تنها از طریق رابطین منطقه ای میتوانند درخواست خود را برای ایفا ارسال کنند و امکان ارائه طرح به ایفا جهت دریافت حمایت مالی به طور مستقیم وجود ندارد. علت این امر نیز آن است که ایفا در هر منطقه قبل از شروع اعطای حمایت مالی تحقیقات گسترده ای در منطقه انجام میدهد و همچنین آموزشهای لازم را ارائه میدهد. در صفحه اصلی سایت میتوانید ببینید که ایفا چگونه کار میکند.

درصورتی که میخواهید به عنوان رابط روستا با ایفا همکاری کنید درخواست خود را در بخش همکاری با ایفا به عنوان رابط برای ما ارسال کنید.

درصورتی که میخواهید طرحی برای ایفا ارسال کنید در صفحه رابطین روستا وارد شوید و درصورتی که رابطی در منطقه شما میباشد با ایشان ارتباط برقرار کنید.

در آینده راههای بیشتری جهت ارائه درخواست حمایت مالی به ایفا فراهم خواهیم کرد.