فرم ها

فرم ها

کلیه درخواست های حمایت مالی از ایفا باید در فرم زیر و منطبق بر موارد ذکر شده در آن تکمیل و به ایفا ارائه شود. کلیه بخش های فرم باید کامل باشد و فرم به همراه یک قبض آب، برق و یا گاز به نام درخواست کننده و یا به ادرس محل سکونت ایشان برای مدیریت رابطین در ایفا ارسال گردد.کلیه درخواست های حمایت مالی از ایفا باید در فرم زیر و منطبق بر موارد ذکر شده در آن تکمیل و به ایفا ارائه شود. کلیه بخش های فرم باید کامل باشد و فرم به همراه یک قبض آب، برق و یا گاز به نام درخواست کننده و یا به ادرس محل سکونت ایشان برای مدیریت رابطین در ایفا ارسال گردد.

فرم درخواست حمایت مالی از ایپا فرمت pdf

فرم درخواست حمایت مالی از ایپا فرمت word

دستورالعمل آموزشی شیوه همکاری رابطین با ایفا

دستورالعمل ایجاد کمپین توسط رابطین در وبسایت ایفا