یوسف  شهریاری

یوسف شهریاری

من یک روستایی هستم

★★★★★
★★★★★

0 طرح

حامی

0

نظر

12 طرح

طرح‌های ایجاد شده

عضویت از ۱۵ مرداد ۱۳۹۹


دانشجوی ارشد باستان َشناسی

Shahriyari87@outlook.com

ساکن رودبارجنوب بخش جازموریان رروستای گلدشت

روستای گلدشت درجنوب شرق کرمان ودر۱۵۰کیلومتری شرق شهرستان جیرفت قراردارد ودارای ۱۸۰خانوارمیباشدوتقریبا۱۰۰۰نفرجمعیت دارد.ازنظرامکانات آموزشی و بهداشتی محروم میباشد وفقط یک مدرسه معمولی ابتدایی بدون امکانات دارد واکثرجادهای روستاخراب میباشند شغل اکثر مردم کشاورزی و دامداری میباشد وبه سختی زندگی میکنند.حتی اینترنت و آب شرب ندارد.باحمایت های خودتان روستای ماراابادکنید