ساخت جایگاه و خرید دام

تجهیز جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

122,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

82%

موفق شد

149,000,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.